Ważne dokumenty

Zasady rekrutacji, regulamin oraz terminarz rekrutacji dostępne są niżej.

Zasady rekrutacji Terminarz rekrutacji Regulamin rekrutacji

Informatory

OFERTA EDUKACYJNA POWIATU GŁOGOWSKIEGO

PO PIERWSZE EDUKACJA BROSZURA ZSP

Technik mechanik


Responsive image
Grupa uczniów technikum mechanicznego na praktyce zagranicznej w Sewilli realizowanej w ramach projektu POWER poznaje budowę i zasady działania silników lotniczych.

Krótka informacja o zawodzie.

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i szeroko rozumianych urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i eksploatacji. Rodzaj zadań zależy w głównej mierze od zajmowanego przez Ciebie stanowiska i wyuczonej specjalności. Praca może polegać również na wykonywaniu okresowych przeglądów i konserwacji, aby wydłużyć okres zdatności maszyny, czy urządzenia.

Podejmując naukę w zawodzie technik mechanik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w dwóch kwalifikacjach mechanicznych:

 • w technikum pięcioletnim na podbudowie szkoły podstawowej
  MEC.03. Montaż i obsługa i maszyn i urządzeń dla technikum pięcioletniego
  MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Jakie wiadomości i umiejętności nabędzie uczeń po skończeniu szkoły.

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił m.in.:

 • odczytać informacje z rysunku technicznego,
 • wykonać szkice części maszyn w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych,
 • sporządzić rysunek podzespołu – rysunek złożeniowy, oraz części maszyn wchodzących w skład podzespołu – rysunek wykonawczy,
 • obliczyć siły występujące na płaszczyźnie,
 • obliczyć siły działające w przestrzeni, których wektory działania przecinają się w jednym punkcie,
 • obliczyć pracę, moc i sprawność urządzenia,
 • zaprojektować wał maszynowy razem z łożyskami,
 • rozróżnić, skonstruować i scharakteryzować połączenia nierozłączne i rozłączne,
 • dobrać przekładnie zębate, sprzęgła, hamulce,
 • porozumiesz się w językach obcych,
 • pracować zespołowo,
 • i dużo, dużo więcej.
laboratorium - mechanika

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w wielu branżach:

 • transport,
 • komunikacja,
 • budownictwo,
 • rolnictwo,
 • górnictwo,

Kształcenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych, umożliwi Ci również nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi zarówno w Polsce jak i zagranicą. Będziesz mógł również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą pod własną marką. Jeżeli zaś będziesz chciał dalej kontynuować swoją naukę w wyższych szkołach technicznych, zdobędziesz podstawy z przedmiotów ścisłych, a z przedmiotów zawodowych będziesz miał przewagę nad rówieśnikami z innych szkół nietechnicznych.

Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj.:

 • KGHM Polska Miedź S.A. oraz Firmach współpracujących,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska
 • Firmy z branży mechanicznej,
 • i inne.

Dlaczego zatem, warto uczyć się w Naszym Technikum Mechanicznym?

Absolwent Naszej szkoły, będzie specjalistą z szeroko rozumianej branży mechanicznej. Nabędzie umiejętności teoretyczne, ale również praktyczne na warsztatach szkolnych oraz w zakładach przemysłowych, które kto wie? Może w Waszych przyszłych Zakładach Pracy.

Absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej, rodzice, opiekunowie!!!
Podjęcie dobrej decyzję o przyszłym wykształceniu jest rzeczą trudną i powinno być przemyślane!

Technik mechatronik


Responsive image
Grupa uczniów technikum mechatronicznego na praktyce zagranicznej w Sewilli realizowanej w ramach projektu POWER zgłębia zagadnienia budowy dronów.

Krótka informacja o zawodzie

Mechatronika jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanicznej, elektrycznej i informatycznej w celu zintegrowanego konstruowania inteligentnych układów, a w szczególności mechanizmów i maszyn, to nauka istniejąca na styku kilku innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki i robotyki.

Podejmując naukę w zawodzie technik mechatronik uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w dwóch kwalifikacjach mechatronicznych:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

schemat

Synergia - współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich oddziaływań.

Pojęcie mechatroniki

Umiejętności, które nabędziecie po ukończeniu szkoły:

 • umiejętności eksploatacji, konserwacji, montażu i konfiguracji elementów automatyki,
 • umiejętności eksploatacji, konserwacji, montażu układów pneumatycznych, elektropneumatycznych i hydraulicznych wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • zbierania i przetwarzania danych,
 • uruchamiania sterowników mikroprocesorowych i ich programowania.
robot

Będzie potrafić:

 • odczytać informacje z rysunku technicznego,
 • wykonać szkice części maszyn w rzutach prostokątnych i aksonometrycznych,
 • obliczyć siły występujące na płaszczyźnie,
 • odczytać schematy elektryczne,
 • zmierzyć parametry instalacji elektrycznych oraz urządzeń i maszyn,
 • zaprojektować proste układy elektryczne,
 • posługiwać się programami komputerowymi,
 • porozumiewać się w językach obcych pracować w grupie.

Dodatkowo w klasie 4 istnieje możliwość zdobycia uprawnień elektrycznych na stanowisko eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym - dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenegetycznych i wykonujących prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu. (uprawnienia SEP)

Środowiska programowe i sterowniki PLC, z których korzystamy na zajęciach:

FluidSIM Pneumatics (FESTO – oprogramowanie do budowy i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznyech),Easy Soft pro 6 (oprogramowanie do sterowników Easy Soft, Eaton – serii 822-DC-TC), Step 7 Professional (oprogramowanie do sterowników Simatic S7-300 -Siemens) LOGO! Soft Comfort version 7 (oprogramowanie do sterowników LOGO-Siemens),GX Developer FX, GT Works 2 (oprogramowanie do sterowników Mitsubishi FX1s-10MT – dla chętnych i zainteresowanych uczniów)

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu szkoły:

 • Posiadane umiejętności stwarzają absolwentowi możliwości podejmowania pracy w praktycznie wszystkich rodzajach przemysłu oraz jednostkach administracyjnych.
 • Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w pionie głównego mechanika lub automatyka przedsiębiorstw, firmach przemysłu elektromaszynowego,
 • Obsługa linii produkcyjnych w każdym zakładzie pracy, w zapleczu naukowo – badawczym i projektowym szkolnictwo.
 • Kształcenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych, umożliwi również nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi zarówno w Polsce jak i zagranicą. Można założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą pod własną marką.

Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj:

 • KGHM Polska Miedź S.A. oraz Firmach współpracujących,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska,
 • Voit Polska,
 • Zanam Legmet

Technik elektryk


Responsive image
Grupa uczniów technikum elektrycznego na praktyce zagranicznej w Sewilli realizowanej w ramach projektu POWER poznaje zastosowanie technologii solarnych.

Krótka informacja o zawodzie

Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, pojawiają się nowe zawody, a znikają te, które okazują się być mało użyteczne. Są również takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy technik elektryk. Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista, człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu, dlatego też musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań i doświadczeń. Zawód ten przypisany jest do dynamicznie rozwijającego się obszaru elektryczno – elektronicznego.

Podejmując naukę w zawodzie technik elektryk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w dwóch kwalifikacjach elektrycznych:
ELE.02.Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.03.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił m.in.:

 • odczytać schematy elektryczne,
 • wykonać instalacje elektryczne,
 • zmierzyć parametry instalacji elektrycznych oraz urządzeń i maszyn,
 • zaprojektować proste układy elektryczne,
 • posługiwać się programy komputerowymi,
 • stosować środki ochrony przeciwporażeniowej,
 • udzielić pomocy przedmedycznej,
 • porozumiewać się w językach obcych
 • pracować w grupie,
 • i wiele, wiele innych rzeczy…
instalacja elektryczna

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w:

 • w elektrowniach,
 • prowadzić własną działalność,
 • zakładach energetycznych,
 • zakładach przemysłu wydobywczego KHGM,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • liniach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj.:

 • KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska
 • Oraz firmy z branży elektrycznej.

W czasie zajęć wykorzystujemy najnowsze technologie, tak aby w sposób jak najbardziej przystępny wyjaśnić zjawiska występujące w elektrotechnice. W laboratoriach zawodowych badamy zarówno rzeczywiste elementy, jak i wykorzystujemy zestawy dydaktyczne złożone z laptopów i modułów dydaktycznych, dzięki którym możemy symulować pracę układu oraz jego usterki.

programy dla elektryków

Wprowadzamy wiele innowacji, dzięki którym nasi absolwenci zyskują dodatkowe umiejętności. W ramach tych działań zainstalowaliśmy zestaw paneli fotowoltaicznych, stworzyliśmy mini elektrownie wiatrową czy też rozbudowujemy inteligentny budynek oparty na produkcie polskiej firmy Fibaro.

Naszym dużym plusem, jest znakomita współpraca z wiodącymi firmami w branży elektrycznej na świecie. Od wielu lat współpracujemy z firmą SONEL S.A. producentem najlepszych mierników parametrów instalacji elektrycznych, która co roku przeprowadza dla naszych uczniów certyfikowane szkolenia z obsługi swoich mierników. Od wielu lat wspiera i doposa-ża nasze pracownie w osprzęt elektryczny firma Kontakt – Simon. W ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracę z firmą WAGO, producentem znakomitych złączek dla instalacji elektrycz-nych.

Dodatkowe kwalifikacje.

Uczniowie klas IV technikum, mają możliwość uzyskania uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1 kV.

Technik informatyk


Responsive image
Grupa uczniów technikum informatycznego na praktyce zagranicznej w Sewilli realizowanej w ramach projektu POWER programuje gry posługując się środowiskiem UNITY.

Krótka charakterystyka zawodu

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, a skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w dwóch kwalifikacjach branży informatycznej:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd uzależnione są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne.

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi.

technik informatyk

Po ukończeniu szkoły zyskasz umiejętności w zakresie:

 • przygotowania stanowiska komputerowego do pracy,
 • obsługi urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • naprawy komputerów osobistych,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
 • konfiguracji lokalnych urządzeń sieciowych,
 • administrowania sieciowym systemem operacyjnym (Windows, Linux),
 • tworzenia aplikacji internetowych, tworzenia stron internetowych (HTML5, CSS, JavaScript, PHP),
 • tworzenia baz danych i administrowanie nimi,

Perspektywy zatrudnienia

Wszystkie gałęzie gospodarki, gdzie jest wykorzystywany komputer. Pracę można znaleźć zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i urzędach na stanowiskach takich jak:

 • specjalista ds. eksploatacji i projektowania systemów informatycznych,
 • specjalista w dziale obsługi informatycznej,
 • specjalista w firmie prowadzącej doradztwo informatyczne,
 • specjalista ds. eksploatacji i projektowania systemów informatycznych.

Technik programista


Responsive image
Nowy zawód w naszej szkole

Krótka charakterystyka zawodu

Programista to jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku.
Podejmując naukę w zawodzie technik programista uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w dwóch kwalifikacjach branży informatycznej:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Oprogramowanie to w zasadzie każde narzędzie jakim posługujemy się używając komputera począwszy od najprostszych edytorów tekstów po skomplikowane narzędzia systemowe. Język oprogramowania to zbiór określonych reguł za pomocą których można stworzyć program. Z reguły osoby pracujące w tym zawodzie są wyspecjalizowane tylko w jednym z nich, chociaż każdy programista zna przynajmniej w stopniu podstawowymi kilka języków. Dlatego oferty pracy najczęściej są skierowane do określonego typu programistów, którzy są ekspertami w języku np. Java. Niemal codziennie na świecie powstają nowe języki programowania albo udoskonalane są już istniejące.

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku oferowanym przez Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą uczyć się programowania w popularnych obecnie językach tj. Python, Java, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

tydzień kodowania

Po ukończeniu szkoły zyskasz umiejętności w zakresie:

 • tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • tworzenia i administracji stronami WWW
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych
 • programowania aplikacji internetowych
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych

Perspektywy zatrudnienia

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej poprzez podjęcie pracy w zdobytym zawodzie w jednej z firm naszego regionu lub poprzez samozatrudnienie.

Elektryk


elektryk

Krótka informacja o zawodzie

Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycz-nych. Obowiązki elektryka mogą się różnić, a zależy to od wykształcenia i zdobytych umiejętności.Podejmując naukę w zawodzie elektryk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętnościz zakresu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektryk to osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych. Do głównych obowiązków tego pracownika należą, m.in.: naprawy, diagnozowanieinstalowanie uszkodzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy. A także wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, planowanie zakresu i harmonogramowanie prac remontowych, remont silników elektrycznych, wykonywanie pomiarów, prób po montażu. Poza tym musi oceniać też ich stan techniczny oraz projektować instalację elektryczną i sieci elektryczne. Warto zaznaczyć, że obowiązki elektryka zależą od specjalizacji pracownika i działu elektrotechnicznego, w jakim jest zatrudniony,a także specyfiki zakładu pracy. Elektryk może zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową.

Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też nadzorowanych przez niego urządzeń. Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi, bardzo istotne są uzdolnienia technichne (zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie.

Wymagania fizyczne stawiane elektrykom są zależne od charakteru wykonywanej pracy, jednakże najczęściej dotyczą tylko ogólnej sprawności fizycznej. Na pewnych stanowiskach związanych głównie z projektowaniem istnieje możliwość zatrudnienia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających i przesyłających energię elektryczną, zakładach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektroenergetycznych oraz zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w:
 • • w elektrowniach,
 • • prowadzić własną działalność,
 • • zakładach energetycznych,
 • • zakładach przemysłu wydobywczego KHGM,
 • • przedsiębiorstwach produkcyjnych i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • • liniach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elek-troenergetycznych.
Nasi absolwenci w największych firmach naszego regionu, tj.:
 • KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Sitech sp. z oo ,
 • Volkswagen Motor Polska,
 • Hörmann Polska
 • Oraz firmy z branży elektrycznej.